GÓI TỪ 3 VIDEOS

4.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Thời lượng tối đa: 60s
Moodboard

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp

NHÂN SỰ

1 biên tập
1 quay phim
1 kỹ thuật ánh sáng

HẬU KÌ

Dựng phim chuyên nghiệp
Chỉnh màu cơ bản

CHUYÊN NGHIỆP

9.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Thời lượng tối đa: 60s
Kịch bản
Moodboard

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4K
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp

NHÂN SỰ

1 biên tập
1 quay phim
1 kỹ thuật ánh sáng

HẬU KÌ

Dựng phim chuyên nghiệp
Chỉnh màu chuyên nghiệp
Âm nhạc bản quyền (theo yêu cầu)
Chất lượng sản phẩm 4k

CAO CẤP

19.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Thời lượng tối đa: 1 phút 30s
Kịch bản
Moodboard

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4K
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp

NHÂN SỰ

1 đạo diễn
1 biên tập
2 quay phim
1 kỹ thuật ánh sáng
1 stylist

HẬU KÌ

Dựng phim chuyên nghiệp
Chỉnh màu cao cấp
Âm nhạc bản quyền (theo yêu cầu)
Chất lượng sản phẩm 4k

TVC SẢN PHẨM

20.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

1 Ý tưởng phim
Kịch bản chi tiết phim: Hoàn thiện
Storyboard minh họa: Đơn nét
Số ngày quay dự kiến: 1

NHÂN SỰ

Đạo diễn
Quay phim chuyên nghiệp
Tổ chức sản xuất
Diễn viên chuyên nghiệp: Tùy chọn
Bộ phận Kỹ thuật Đèn chuyên nghiệp
Stylist

THIẾT BỊ

Máy quay chuyên nghiệp 4k
Bộ ống kính chuyên dụng: Ống kính chuẩn
Bối cảnh, đạo cụ: Căn bản
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
MC voice off: Lựa chọn
VFX, 3D, animation: 1 loại tùy chọn không có 3D
Color grading: Cơ bản
Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: 30s

CHUYÊN NGHIỆP

59.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

1 Ý tưởng phim
Kịch bản chi tiết phim: Hoàn thiện
Storyboard minh họa: Đen trắng
Số ngày quay dự kiến: 1

NHÂN SỰ

Đạo diễn|
Đạo diễn hình ảnh
Biên tập
Quay phim chuyên nghiệp
Tổ chức sản xuất
Diễn viên chuyên nghiệp: Diễn theo nhu cầu
Trang điểm, phục trang: Tùy chọn
Nhân viên kỹ thuật máy
Bộ phận Kỹ thuật Đèn
Bộ phận thiết kế hiện trường

THIẾT BỊ

Flycam chất lượng 4K
Thiết bị hỗ trợ quay chuyên nghiệp
Máy quay chuyên nghiệp 4k
Bộ ống kính chuyên dụng: Ống kính chuẩn
Bối cảnh, đạo cụ: Căn bản
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
MC voice off: Chuyên nghiệp
VFX, 3D, animation: 1 loại tùy chọn không có 3D
Color grading: Cơ bản
Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: 30s

CAO CẤP

149.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

1 Ý tưởng phim
Kịch bản chi tiết phim: Hoàn thiện
Storyboard minh họa: Màu
Số ngày quay dự kiến: 1

NHÂN SỰ

Đạo diễn: Cao cấp
Đạo diễn hình ảnh: Cao cấp
Đạo diễn mỹ thuật: Cao cấp
Biên tập
Quay phim chuyên nghiệp
Tổ chức sản xuất
Diễn viên chuyên nghiệp: Diễn theo nhu cầu
Trang điểm, phục trang
Nhân viên kỹ thuật máy
Bộ phận Kỹ thuật Đèn chuyên nghiệp
Bộ phận thiết kế hiện trường
Stylist

THIẾT BỊ

Flycam chất lượng 4K
Thiết bị hỗ trợ quay chuyên nghiệp
Máy quay chuyên nghiệp 6k
Bộ ống kính chuyên dụng: Ống kính cao cấp
Bối cảnh, đạo cụ: Cao cấp
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K – 6K

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
MC voice off: Cao cấp
VFX, 3D, animation: Animation, VFX 2D
Color grading: Cao cấp
Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: 30s – 60s

DỰNG PHIM

10.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

1 Ý tưởng phim
Kịch bản chi tiết phim
Số ngày quay dự kiến: 1

NHÂN SỰ

Editor: 1

THIẾT BỊ

Không

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
MC voice off: Chuyên nghiệp
VFX, animation: VFX 2D
Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: 2 phút – 3 phút

CHUYÊN NGHIỆP

25.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

1 Ý tưởng phim
Kịch bản chi tiết phim: Hoàn thiện
Moodboard minh họa/ Shotlist
Số ngày quay dự kiến: 1

NHÂN SỰ

Đạo diễn hình ảnh
Quay phim chuyên nghiệp
Tổ chức sản xuất
Diễn viên chuyên nghiệp: Nhân viên DN
Nhân viên kỹ thuật máy
Bộ phận Kỹ thuật Đèn

THIẾT BỊ

Flycam chất lượng 4K
Thiết bị hỗ trợ quay chuyên nghiệp
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
Máy quay chuyên nghiệp 4k
Bộ ống kính chuyên dụng
Bối cảnh, đạo cụ: Hiện trạng doanh nghiệp + tư vấn sắp xếp
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
MC voice off: Chuyên nghiệp
VFX, animation: VFX 2D
Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: dưới 3 phút

CAO CẤP

49.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

1 Ý tưởng phim
Kịch bản chi tiết phim
Moodboard minh họa/ Shotlist
Số ngày quay dự kiến: 2

NHÂN SỰ

Đạo diễn
Đạo diễn hình ảnh
Quay phim chuyên nghiệp
Tổ chức sản xuất
Diễn viên chuyên nghiệp: Nhân viên DN hoặc diễn viên tùy chọn
Nhân viên kỹ thuật máy
Bộ phận Kỹ thuật Đèn

THIẾT BỊ

Flycam chất lượng 4K
Thiết bị hỗ trợ quay chuyên nghiệp
Máy quay chuyên nghiệp 6k
Bộ ống kính chuyên dụng
Bối cảnh, đạo cụ: Hiện trạng doanh nghiệp + tư vấn sắp xếp
Chất lượng quay phim tiêu chuẩn: 4K – 6K

HẬU KÌ

Dựng video chuyên nghiệp: 1 VIDEO FINAL
VFX, animation: VFX 2D
Nhạc bản quyền
Thời lượng phim: dưới 5 phút

TIÊU CHUẨN

10.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Kịch bản
Thời lượng tối đa: 2-3 phút
Moodboard

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4k
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
Bối cảnh (Chưa bao gồm)

NHÂN SỰ

1 biên tập
1 quay phim
1 diễn viên
1 kỹ thuật ánh sáng
1 Make up artist

HẬU KÌ

Dựng phim chuyên nghiệp
Chỉnh màu cơ bản
Âm nhạc bản quyền (theo yêu cầu)
Chất lượng sản phẩm FullHD

CHUYÊN NGHIỆP

19.000.000 đ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Kịch bản
Thời lượng tối đa: 3-5 phút
Moodboard

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4k
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
Bối cảnh (Chưa bao gồm)

NHÂN SỰ

1 biên tập
1 quay phim
1 diễn viên
1 kỹ thuật ánh sáng
1 Make up artist

HẬU KÌ

Dựng phim chuyên nghiệp
Chỉnh màu cơ bản
Âm nhạc bản quyền (theo yêu cầu)
Chất lượng sản phẩm 4K

CAO CẤP

LIÊN HỆ

TIỀN KỲ

TIỀN KỲ

Kịch bản
Thời lượng tối đa: theo kịch bản

THIẾT BỊ

Thiết bị quay phim chuyên nghiệp 4k
Thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp
Bối cảnh (Chưa bao gồm)

NHÂN SỰ

1 biên tập
2 quay phim
1 diễn viên
1 kỹ thuật ánh sáng

HẬU KÌ

Dựng phim chuyên nghiệp
Chỉnh màu cơ bản
Âm nhạc bản quyền (theo yêu cầu)
Chất lượng sản phẩm 4K

Trước khi bắt đầu sản xuất, công ty sẽ tìm hiểu yêu cầu của khách hàng để định hình chiến lược, thông điệp và nội dung video quảng cáo.

LÊN KỊCH BẢN

LÊN KỊCH BẢN 

Sau khi đã hiểu được nhu cầu, đội ngũ biên tập từ Right Media sẽ lên kịch bản chi tiết cho video quảng cáo.

Bước này bao gồm việc chuẩn bị các trang thiết bị quay phim, dàn dựng kịch bản, âm thanh, ánh sáng và các tài nguyên khác cần thiết để quay phim.

QUAY PHIM

ONSET 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, công ty sẽ tiến hành quay phim và thu âm cho video quảng cáo.

Sau khi quay phim xong, công ty sẽ tiến hành chỉnh sửa, cắt ghép các cảnh phim, thêm hiệu ứng, âm nhạc, âm thanh, hoàn thiện video quảng cáo.

ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA

ĐÁNH GIÁ VÀ CHỈNH SỬA 

Sau khi hoàn thiện video quảng cáo, Rival sẽ gửi cho khách hàng duyệt và feedback.

Cuối cùng, công ty sẽ xuất bản video quảng cáo và phân phối cho khách hàng để sử dụng.

KHẢO SÁT VÀ ĐỊNH HÌNH YÊU CẦU

NHẬN BRIEF

Trước khi bắt đầu sản xuất, công ty sẽ tìm hiểu yêu cầu của khách hàng để định hình chiến lược, thông điệp và nội dung video quảng cáo.

Sau khi đã hiểu được yêu cầu, công ty sẽ lên kịch bản chi tiết cho video quảng cáo.

CHUẨN BỊ KỸ THUẬT

CHUẨN BỊ KỸ THUẬT

Sau khi khách hàng đã duyệt kịch bản, Right Media sẽ gửi timeline sản xuất, chuẩn bị các trang thiết bị quay phim, âm thanh, ánh sáng và các bối cảnh cần thiết để quay phim.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, công ty sẽ bắt đầu quay phim và thu âm cho video quảng cáo.

SỬA ĐỔI VÀ CHỈNH SỬA

HẬU KỲ

Sau khi quay phim xong, công ty sẽ tiến hành chỉnh sửa, cắt ghép các cảnh phim, thêm hiệu ứng, âm nhạc, âm thanh, hoàn thiện video quảng cáo.

Sau khi hoàn thiện video quảng cáo, công ty sẽ tiến hành kiểm tra để đảm bảo chất lượng và sự hoàn hảo của video.

XUẤT BẢN VÀ PHÂN PHỐI

HOÀN THIỆN VÀ XUẤT BẢN

Sau khi video được hoàn thiện, khách hàng sẽ nhận được dự án qua link Driver (file sẽ được lưu trữ trong vòng 6 tháng kể từ ngày xuất bản)

NHẬN BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI

NHẬN BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI